Podmínky používání a legislativní upozornění

Prosíme, následující podmínky používání si pečlivě přečtěte. Platí pro každého návštěvníka internetových stránek www.comappraha.cz. Přístup, konzultace a jakékoliv používání těchto internetových stránek předpokládá přijetí následujících podmínek používání a jejich dodržování.

Informace vydavatele

Momentálně jste připojeni k internetovým stránkám  „www.comappraha.cz“, které zveřejňuje společnost COMAP.

Název společnosti: COMAP

s upsaným kapitálem: 37 696 905 eur

Zapsaná v obchodním rejstříku v Lyonu pod číslem 302 304 068

Registrované sídlo: 16, avenue Paul Santy, 69008 Lyon

Tel.: +33(0)47 87 81 695

E-mail: communication@comap.eu

Ředitel pro zveřejňování::
Osobou zodpovědnou za zveřejňování stránek je pan Guido Lankhorst v pozici Ředitel digitálního marketingu HFC.

Hostitelství:
Hostitelem poskytujícím fyzické, přímé a trvalé ukládání dat je:

COMAP 16 avenue Paul Santy, 69008 Lyon

Uživatelská licence

Společnost COMAP vám povoluje prohlížení stránek a tisk nebo stahování informací zveřejněných na uvedené stránce pro vaše osobní, soukromé a nekomerční používání za podmínky, že budete bez výhrad dodržovat podmínky stanovené v tomto dokumentu a především ty, které se týkají autorských práv, obchodních značek a jakýchkoliv dalších vlastnických práv. Především nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti COMAP kopírovat, reprodukovat, stahovat, přenášet nebo distribuovat obsah těchto stránek včetně textu, fotografií, zvuku a obrazu pro veřejné nebo komerční účely. Navíc se obsah těchto stránek nesmí umísťovat na stránky třetích stran.
Používáním těchto stránek plně a bez výhrad přijímáte zákazy a podmínky zveřejněné na těchto stránkách.

Technické informace a vyloučení odpovědnosti

Navzdory péči, kterou vynakládáme, mohou informace uvedené na těchto stránkách obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost COMAP ani její obchodní pobočky nebudou za toto za žádných okolností zodpovědné. Společnost COMAP může pro účely zdokonalování kdykoliv a bez předchozího upozornění pravidelně provádět zlepšení a změny výrobků a programů popsaných na těchto stránkách.

Společnost COMAP připomíná uživatelům, že důvěrnost korespondence prostřednictvím internetu není zaručena a že za podniknutí všech příslušných kroků pro ochranu svých dat a/nebo softwaru před případným napadením viry kolujícími po internetu zodpovídají všichni jednotliví uživatelé.

Ani společnost COMAP, ani žádná třetí strana zapojená do vytváření těchto stránek nemůže být činěna zodpovědnou za jakékoliv přímé nebo následné škody vzniklé prostřednictvím přístupu na tyto stránky. To zahrnuje škody způsobené viry, které by mohly napadnout vaši konfiguraci IT.

Společnost COMAP navíc nezaručuje přesnost ani celistvost informací zveřejněných na internetových stránkách, na které jsou poskytnuty odkazy třetími stranami.

Veškeré materiály stránek, nástroje a obsah je poskytován „tak, jak se zobrazuje na obrazovce“, bez jakékoliv vyslovené nebo předpokládané záruky jakéhokoliv druhu, obzvláště bez jakékoliv záruky, pokud se týká možnosti nákupu výrobků bez porušení duševních práv třetích stran nebo pokud se týká vhodnosti výrobku pro určitý účel.

Společnost COMAP nepřijme žádnou odpovědnost v souvislosti s obsahem těchto stránek nebo jakýmkoliv jejich používáním.

Používání řešení simulace on-line pro podlahové topení/chlazení

Pro odborné uživatele (firmy provádějící montáže, konstrukční kanceláře pro navrhování tepelných systémů a velkoobchodníky) společnost COMAP poskytuje on-line simulátor pro přípravu projektů pro simulaci jakýchkoliv potřeb v rámci své řady systémů podlahového topení/chlazení s vodou. Výhradním cílem tohoto nástroje je předběžně odhadnout množství výrobků COMAP, které mají být použity. Nejedná se ani o šifrovací, ani o výpočetní nástroj (uspořádání dlaždic, tepelný odpor, emise/absorpce tepla, rozestupy při instalaci, výpočet účinnosti, přizpůsobitelnost nebo nepřizpůsobitelnost, stabilizační omezení, objednávání atd.).

Tento nástroj nám umožňuje poskytovat zjednodušené nesmluvní údaje. Ty nemohou být v žádném případě začleněny do stavebního průzkumu, nabídky nebo výpočtu množství.
Vypočítat své potřeby, dimenzování, předem nastavené hodnoty, rozměry potrubí zahrnující přesné velikosti a tepelné a regulační studie a všeobecněji zorganizovat instalaci architektem nebo kvalifikovanou konstrukční firmou musí uživatel. Právě tyto procesy samotné určí materiály, které je třeba objednat, jejich instalaci a nastavení.

Společnost COMAP nepřijme žádnou odpovědnost v souvislosti s používáním výsledků, které získá prostřednictvím svého simulátoru.

Aby uživatel mohl tento nástroj používat, musí si vytvořit osobní účet.
Uživatel má zakázáno dešifrovat, kopírovat, nabourávat nebo jakýmkoliv jiným způsobem zneužívat simulátor COMAP, který nesouvisí se simulací návrhu projektu.


Tím, že si uživatel vytvoří osobní účet, opravňuje společnost COMAP k používání informací, které zadá v souvislosti se svým návrhem projektu, které budou sděleny prodejním silám a prodejcům společnosti.

Autorská práva

Tyto stránky společně se všemi souvisejícími právy jsou jako celek majetkem společnosti COMAP. Všechny texty, poznámky, obrázky a fotografie, stránky, celková konstrukce stránek a grafické uspořádání a styl, jak vizuální, tak zvukový, reprodukovaný na stránkách www.comappraha.cz nebo tvořící tyto stránky, jsou chráněny autorským právem a legislativními ustanoveními upravujícími duševní vlastnictví a nečestnou soutěž. Reprodukování či stahování určité části nebo celého obsahu stránek pro nesoukromé používání na jakákoliv multimédia, elektronickou či jinou podporu jakékoliv povahy je bez předchozího písemného souhlasu společnosti COMAP formálně zakázáno. Jakékoliv hypertextové odkazy na stránky www.comappraha.cz pomocí rámců nebo hloubkového propojování jsou přísně zakázány.


Jakékoliv používání, které není v souladu s těmito ustanoveními, představuje porušení a bude podléhat pokutám příslušným podle legislativy pro duševní vlastnictví.

Charakteristické značky

Značky, loga, názvy společností, akronyma nebo obchodní názvy společnosti COMAP nebo jejích obchodních partnerů uvedených na internetových stránkách www.comappraha.cz představují charakteristické značky a nesmí se bez výslovného předchozího písemného souhlasu svých vlastníků používat.

Odkazy

Společnost COMAP může volně vkládat hypertextové odkazy na stránky třetích stran. Společnost COMAP nekontroluje stránky, na které tyto odkazy vedou, a nepřijme žádnou odpovědnost, pokud se týká obsahu jakékoliv takové stránky nebo jakékoliv stránky obsahující odkaz na jakoukoliv takovou stránku. Společnost COMAP žádným způsobem neuznává společnosti nebo výrobky, na které jsou vytvořeny hypertextové odkazy, a vyhrazuje si právo na uvedení této skutečnosti na svých stránkách.  Společnost COMAP si vyhrazuje právo na jednostranné odstranění jakéhokoliv odkazu nebo jakéhokoliv programu, na který existuje odkaz, kdykoliv. Tam, kde je toto příslušné, jakákoliv návštěva některé ze stránek třetí strany prostřednictvím odkazů na tuto stránku probíhá na vaše vlastní riziko.

Třetí strany mohou vytvářet hypertextové odkazy pouze na první stránku těchto stránek. Odkazy na další stránky na nižších úrovních nesmějí být vytvářeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti COMAP.

Cookies

Uživatelům se doporučuje, aby si během návštěvy těchto stránek nechali automaticky do svého navigačního softwaru nainstalovat soubory cookies. Společnost COMAP si především vyhrazuje právo na instalaci cookies do počítačů návštěvníků svých internetových stránek www.comap-group.com Soubor cookies je prvek, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale používá se pro registraci informací souvisejících s prohlížením dotyčných internetových stránek uživatelem a surfováním. Jestliže si to uživatelé přejí, mohou tyto soubory cookies deaktivovat pomocí nastavení ve svém navigačním softwaru.


Protože tyto soubory cookies nepřímo shromažďují osobní informace o uživatelích, tito uživatelé mají také právo na prohlížení, odstraňování a úpravu osobních dat o sobě v souladu s podmínkami uvedenými v části OSOBNÍ DATA níže.


Osobní data

Zadané informace mohou být registrovány společností COMAP. Budou analyzovány a předány příslušným útvarům za jejich péči. Navíc mohou být používány společností COMAP pro komerční účely. Pokud si to nepřejete, napište nám prosím na adresu níže uvedenou.

1. Jak COMAP sbírá data?

Osobní údaje můžeme shromažďovat různými způsoby, včetně:

 • Na stránkách: Můžeme shromažďovat osobní údaje o místech, například: pokud požádat o bezplatnou zkušební verzi nebo demo, zaregistrovat se na webový seminář, kontaktujte nás, přihlásit k odběru newsletteru CoExpert, stahování obsahu (minibooks CoExpert ) nebo se zaregistrujte pro prohlížení našich stránek.
 • Offline: Můžeme shromažďovat osobní údaje od vás v režimu offline, jako když se účastníte našich aktivit při hovorech s našimi obchodními zástupci, nebo když se obrátit na náš zákaznický servis.
 • Od vás: Společnost COMAP může shromažďovat data, jako je vaše umístění nebo preferované komunikační prostředky, když nám je budete dobrovolně předávat. Kromě osobních údajů s těmito daty nemůžete osobně identifikovat ani identifikovat jakéhokoli uživatele stránek. Vezměte prosím na vědomí, že zákon nevyžaduje, abyste nám poskytli osobní údaje a že veškerá shromážděná data budou předána vámi a podle vašeho souhlasu.

2. Jak používá COMAP osobní údaje?

Mohli bychom použít osobní údaje:

 • Chcete-li odpovědět na vaše otázky, či vašich požadavků, jakož i informace o našich produktech a službách společnosti ComAp a CoExpert: zpravodaje, pozvánky na naše akce (webinářů), školení, minibooks ...
 • Posílat vám administrativní informace, například stránky a změny našich podmínek, podmínek a zásad.
 • Komunikace s vámi a pro účely služeb zákazníkům.
 • Zašlete vám e-mailem a v souladu s platnými právními předpisy reklamní sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.
 • Přizpůsobte si navigaci webů prezentací produktů a nabídek přizpůsobených vašim potřebám.
 • Nabídnout účast na losování, soutěžích a dalších propagačních akcích a řídit tyto aktivity. Některé z těchto činností mají další pravidla, která mohou obsahovat další informace o našem používání a zveřejňování vašich osobních údajů. Doporučujeme si pečlivě přečíst tato pravidla.
 • Pro naše obchodní aktivity, včetně analýzy dat, auditů, prevence a monitorování podvodů, vývoj nových produktů, aktualizace, zdokonalování nebo úpravy našich stránek a našich služeb, identifikace navigačních trendů na webu, měření efektivity našich reklamních kampaní a provádění a rozšiřování našich obchodních aktivit.
 • Jak považujeme za nezbytné nebo vhodné: (a) podle platných zákonů, včetně mimo vaše jurisdikce; b) podle požadavků soudního řízení; (c) reagovat na žádosti od veřejných nebo státních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo vaši jurisdikci; (d) prosazovat naše smluvní podmínky; (e) chránit naše podnikání nebo činnost našich dceřiných společností; (f) chránit naše práva, důvěrnost, bezpečnost nebo majetek a / nebo naše dceřiné společnosti, vaše nebo třetí strany; a (g) umožnit nám vykonávat opravné prostředky stanovené zákonem nebo omezit škodu, kterou můžeme utrpět.

3. Jak mohu zpřístupnit nebo opravit, upravovat nebo mazat své osobní údaje?

Pokud chcete mít přístup k osobním údajům shromážděným a uloženým společností COMAP, které se vás týkají, nebo je opravit, upravovat, odstranit nebo omezit, sdělte nám to prosím na adrese communication@comap.eu, abychom mohli číst a reagovat na Vaši žádost platných zákonů.

Za vaši ochranu můžeme souhlasit pouze s žádostmi o osobní údaje spojené s e-mailovou adresou, která nám byla zaslána, a před zpracováním Vaší žádosti budeme muset ověřit vaši totožnost. Na 45 dní Vám odpovíme.

Vezměte prosím na vědomí, že budeme muset uchovat určité údaje za účelem zachování našich záznamů.

4. Jak dlouho trvá COMAP mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme až tři roky od shromáždění údajů nebo od posledního kontaktu.

5. Jaké jsou moje volby?

Vždy se můžete rozhodnout neposkytnout údaje. Pokud však uděláte tuto volbu, můžeme být omezeni, když odpovíme na vaše dotazy nebo vám poskytneme služby.

Můžete se rozhodnout, že nebudete přijímat inzerci od společnosti COMAP nebo našich dceřiných společností zasláním e-mailové žádosti na adresu communication@comap.eu, zrušením odběru odkazu na odhlášení nebo odtajnění, zasláním e-mailu nebo odhlášením prostřednictvím Centra preferencí CoExpert a Centra preferencí COMAP. Uděláme vše pro to, abychom co nejdříve vyhověli vašim požadavkům.

6. Otázky, obavy a stížnosti

Ochrana soukromí je pro nás důležitá. Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se našich postupů shromažďování a zpracování údajů, napište nám na adresu communication@comap.eu nebo COMAP SA, 16 avenue Paul Santy, 69008 Lyon, Pozor: komunikační službu. Vzhledem k tomu, že elektronická komunikace není vždy zajištěna, prosím, nezapomeňte na informace o kreditní kartě nebo na jiné citlivé informace, pokud nás kontaktujete e-mailem.

V souladu s podmínkami stanovenými v obecném nařízení o ochraně údajů (GDPR) platným v Evropském hospodářském prostoru od 25. dne 2018 a zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborů a svobod, připomínáme, že máte právo kdykoli přístup, odstranění a / nebo odmítnutí zpracování vašich dat. Předvolby zpracování dat můžete aktualizovat a navštěvovat centrum preferencí CoExpert nebo centrum předvoleb COMAP.

COMAP brát vážně veškeré stížnosti na soukromí a každá stížnost bude hodnocena kompetentní osobou s cílem rychle a efektivně vyřešit jakoukoli záležitost. Snažíme se o vaši spolupráci během tohoto procesu a požádáme Vás, abyste nám poskytli veškeré relevantní informace, které bychom mohli požadovat.

Titulky

Tyto internetové stránky byly sestaveny společností COMAP Group (www.comap-group.com).

Návrh, vytvoření a vývoj: Mayflower, konzultanti pro marketing a komunikaci (www.agencemayflower.com).